Vergunningverleners hebben het druk

De Natuurbeschermingswet zorgt op de verschillende Provinciehuizen voor topdrukte bij de afdeling Vergunningen. De reden: de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli van dit jaar. Collega’s van mij zijn op dit moment ingezet bij provincies om achterstanden weg te werken of beoordelingen efficiënter te organiseren. Want vooralsnog leidt de nieuwe PAS eerder tot meer, dan minder werk.

Curious Dutch milk cows

Het PAS is het toetsingskader voor alles wat stikstof uitstoot over Natura 2000-gebieden. Behalve veehouderijbedrijven zijn dat fabrieken, energiecentrales, afvalbedrijven, etc. En alles waar veel verkeer op afkomt, zoals zeehavens, rondwegen, evenemententerreinen, spoorwegemplacementen. Het PAS is juist bedoeld om de beoordeling te vereenvoudigen. Bedrijven met een zeer beperkte depositie hebben geen vergunning meer nodig. Voor bedrijven met een hogere depositie, maar minder dan één mol per ha per jaar, is een melding voldoende. Alleen boven die 1 mol-ha-jaar is een vergunning nog verplicht. Dat kan doordat de overheid gelijktijdig fors investeert in verbetering van de natuur, waardoor de natuur beter tegen stikstof kan (*). Door meer maatregelen te nemen dan juridisch strikt noodzakelijk creëert de overheid op papier extra ‘ontwikkelingsruimte’. Hiermee wordt, eveneens juridisch, de toename van de stikstofemissie gecompenseerd. Voor de ontwikkelingsruimte geldt echter: op is op! Als de ruimte is benut, moeten de andere bedrijven weer gewoon vergunning aanvragen.

Tot dusver de theorie. Op dit moment ligt er een fikse stapel vergunningaanvragen van bedrijven die denken met het oude regime beter af te zijn. Én er ligt een stapel aanvragen van bedrijven die juist op het PAS hebben gewacht omdat zij hopen te profiteren van de aangeboden ontwikkelingsruimte. Bovendien zorgt de afschaffing van het melkquotum voor een ongekend aantal aanvragen voor nieuwe stallen.

Een complicerende factor is dat er niet altijd ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Nog dit voorjaar verzekerde de Staatssecretaris dat de benodigde ruimte goed was doorgerekend en dat er voldoende van beschikbaar zou zijn. Echter, op 2 juli, de dag na de invoering van het PAS, was de ruimte voor meldingen in het gebied Alde Feanen (Fr) al op. Op 3 juli volgden het Liefstinghsbroek in Groningen en de Duinen van Ameland. Sindsdien is een melding in maar liefst tien gebieden niet meer mogelijk, waaronder de Veluwe, de Peelvenen en het gebied onder Den Bosch. Ook rond de duingebieden bij Haarlem, het Zwanenwater, op Texel en rond de Polder Westzaan zijn er problemen met de toekenning van ontwikkelingsruimte. Wie hier zijn bedrijf wil veranderen, moet voor de stikstofemissie toch weer een vergunning aanvragen.

Bij al die drukte rond stikstof zou je bijna vergeten dat er ook andere factoren  zijn waaraan moet worden getoetst. Geluidhinder, lichthinder, recreatieve uitloop, verdroging, waterverontreiniging, luchtverontreiniging en koelwater kunnen echter evenzeer invloed hebben op de beschermde natuur. En zijn dus vergunningplichtig. Alleen al rond de Veluwe en de Rijntakken hebben tienduizenden bedrijven daar mee te maken. Provincies én ondernemers zijn er dus bij gebaat om snel te weten of een bedrijf inderdaad vergunningplichtig is. Al was het maar om niet achteraf overbodig onderzoek te doen en op kosten te worden gejaagd.

Met de Provincies Overijssel en Gelderland hebben we systemen ontwikkeld waardoor vergunningverleners snel kunnen zien of een negatief effect op voorhand is uit te sluiten. Dat gebeurt met een database van alle bedrijven en hun SBI-codes, zoals deze ook voor de milieuvergunningen worden gebruikt. Hieraan is per milieuaspect een maximale effectafstand gekoppeld. Die afstanden zijn ontleend aan de ecologische literatuur, bijvoorbeeld over effecten van geluid of visuele verstoring op vogels en zoogdieren. Als een bedrijf verder weg ligt dan de afstand die in de literatuur voor een effect wordt vermeld, is een vergunning voor dat thema niet nodig. Er is dan immers geen aanleiding om te veronderstellen dat een bedrijf negatief effecten veroorzaakt.

In Gelderland hebben we deze systematiek voor de Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken ook uitgewerkt in beslisbomen, die op de website van de Provincie online zijn te raadplegen. Een ondernemer kan in vijf minuten nagaan of zijn bedrijf vergunningplichtig is en voor welke milieuaspecten nog nader onderzoek nodig is. Via diezelfde website stuurt hij dan de uitkomst ter controle aan de Provincie. Na de check door de Provincie krijgt hij daarover officieel bericht dat hem ook de rechtszekerheid geeft die hij wenst (uiteraard met de aantekening dat die zekerheid alleen geldt als hij een en ander naar waarheid heeft ingevuld). Daarmee is het aantal potentieel vergunningplichtige bedrijven rond de Veluwe en de Rijntakken teruggebracht van 160.000 tot ongeveer 6.000. Het georganiseerde bedrijfsleven en de vergunningverleners zijn daar blij mee. De vergunningverlening verloopt soepel en de Provincie kan zich concentreren op de bedrijven die de aandacht echt nodig hebben. Leuker kunnen we het voor hen niet maken!

(*) Zie ook mijn blog ´Te PAS en te on-PAS´ van 25 februari 2015

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized, Vergunningverleners hebben het druk met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.