Kan Camping Zonneroosje uitbreiden, in de EHS?

Camping Zonneroosje wil uitbreiden. Daar zitten nogal wat principiële kanten aan, want de beoogde uitbreidingslocatie ligt in de EHS. Toch lijkt in dit geval uitbreiden in de EHS voor de natuur de beste oplossing. Het vergt lef van het provinciaal bestuur om de regels voldoende ruim te interpreteren om de uitbreiding mogelijk te maken.

Camping ZonneroosjeCamping Zonneroosje ligt in de provincie Overijssel*. Het publiek dat de camping trekt bestaat vooral uit oudere mensen, die rust en comfort zoeken en ouders met jonge kinderen. Er is geen georganiseerd vermaak, wel een goed sanitair gebouw. De omgeving is prachtig, met ruime mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. De campingeigenaar wil het aantal kampeerplekken gelijk houden, maar zoekt wel meer ruimte. De kampeermiddelen worden groter, de veiligheidseisen strenger en de kampeerders willen meer plek rond hun caravan. Daarvoor is meer grond nodig. Vanuit het bedrijf gezien is de meest logische uitbreidingslocatie het naastgelegen bos, een eiken-berkenbos met beperkte natuurwaarden. Maar dat bos ligt wel in de EHS. Het bestemmingsplan biedt weinig ruimte voor de uitbreiding. De gemeente wil niettemin meedenken over een oplossing voor het ruimteprobleem van de camping. De omgevingsverordening van de Provincie maakt onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige ingrepen in de EHS. Grootschalige ingrepen zijn, zoals in de meeste provincies, alleen mogelijk als er geen alternatieven zijn, als er redenen van groot openbaar belang zijn en als de schade geheel wordt gemitigeerd en gecompenseerd. Dat is voor deze camping teveel gevraagd. Er zijn namelijk alternatieven en de uitbreiding is geen reden van groot openbaar belang. Compensatie is wel mogelijk: in de directe omgeving kan een met steen beklede afvoergoot worden omgevormd tot een brede bosbeek.

Voor kleinschalige ingrepen gelden in Overijssel soepeler regels. Ingrepen in de EHS zijn toegestaan “als de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS slechts in beperkte mate worden aangetast, als de EHS per saldo wordt versterk en alleen na een goede afweging van alternatieven”. Maar de Provincie verstaat onder kleinschalige ingrepen tot nu alleen minimale wijzigingen, zoals de aanbouw van een bestaand huis binnen de EHS. Opoffering van een bosperceel voor een camping valt daar niet onder. De regels zouden voor een situatie als camping Zonneroosje moeten worden opgerekt.

Waarom camping Zonneroosje?
We kwamen er over te praten in twee aan dit bedrijf gewijde werkateliers van AtelierOverijssel. Die laatste waakt over de kwaliteit van stad en platteland in Overijssel. De werkateliers zijn bedoeld om oplossingen met ruimtelijke kwaliteit te bieden aan ondernemers die daar oog voor hebben. De eigenaar van camping Zonneroosje valt in die categorie. Ik was door AtelierOverijssel gevraagd om mee te denken vanuit het juridisch perspectief: natuurwetgeving en ruimtelijk beleid.

In het eerste werkatelier ‘op ambtelijk niveau’ bekeken we samen met de eigenaar de ruimtelijke alternatieven. Die zijn er, maar ze lossen voor de eigenaar nauwelijks iets op. Ook natuur en landschap worden er niet beter van. De bosbeek zou daarentegen voor de EHS een echte verbetering zijn. Door nieuwe kampeerplekken in het bos toe te staan, kan de bosbeek als EHS- en Boswetcompensatie worden aangelegd. Ecologisch gezien werd dit de voorkeursoptie.

In een tweede werkatelier, deze keer met bestuurders, bleek deze keuze te worden ondersteund. De gemeente ziet de mogelijkheden voor de ondernemer zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Het Waterschap ziet de voordelen van een bosbeek boven de huidige stenen goot. Buurman Staatsbosbeheer wil wel meedenken over de inrichting en misschien ook wel het eindbeheer overnemen. VNO-NCW wil deze casus inbrengen in het provinciale platform ‘Samen werkt beter’. De vraag is dus hoezeer de Provincie bereid is om de regels voor de EHS op te rekken.

In feite gaat het hier om een vorm van ontwikkelingsplanologie waarbij er iets wordt ingeleverd en er iets mooiers voor terugkomt. Dat is eng, want moeilijk te meten. Gemeente en VNO-NCW vragen dus om objectieve criteria, zodat het proces niet in een later stadium alsnog stuk loopt. Heel moeilijk moet zo’n set afspraken niet zijn. In de Overijsselse omgevingsverordening staat nu al dat oppervlakte, kwaliteit en samenhang van de EHS behouden moeten blijven. Een gelijkblijvende oppervlakte is meetbaar, behoud van de samenhang is ook goed objectief te maken. Alleen de kwaliteit is moeilijk in een cijfer uit te drukken. Mijn voorstel in het werkatelier was om hier de ondernemer het voordeel van de twijfel te gunnen: hoe beter de kwaliteit, hoe overtuigender het voorstel. Bij camping Zonneroosje is dat niet moeilijk: alle aanwezigen zagen in dat de brede boszone met beek winst betekent voor zowel de oppervlakte als de samenhang én de kwaliteit. Zo’n oplossing past dan weliswaar niet één op één binnen de bestaande regels, maar zou toch met enige souplesse mogelijk moeten zijn.

*Op verzoek van de eigenaar is de naam van de camping gefingeerd en geven we geen exacte locatie.

Dit bericht is geplaatst in in de EHS?, Uncategorized met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.